Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje predškolska ustanova Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ i pravo na ponovnu uporabu informacije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15).Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Službenik za informiranje

Predškolska ustanova Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ informira javnost pravodobnim objavljivanjem informacija o svom radu na svojim internetskim stranicama www.dvkf-krk.hr. Na njima su javno dostupne informacije u elektroničkom obliku sukladno Zakonu i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje:

 • pisanim putem na poštansku adresu vrtića:

     Grad Krk, Dječji vrtić „Katarina Frankopan“

     Smokvik 7, 51 500 Krk

Službenik za informiranje je: 

Arijana Staničić, dipl.iur.

tel: +385 (51) 667-141

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacija – članak 5. Zakona

„Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ograničenja prava na pristup informacijama–članak 15.Zakona

(1) Tijela javne vlasti ograničit de pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

(2) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:

a) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;

b) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;

c) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;

d) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;

e) ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;

f) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;

g) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

(3) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

            a) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne; 

            b) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.

(4) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je:

           a) informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade; 

       b) informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova. 

(5) Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, preostali dijelovi informacije učinit de se dostupnim. 

(6) Informacije kojima se ograničava pravo na pristup zbog razloga navedenih u stavku 2. točki 5. ovoga članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

 (7) Informacije iz stavka 2. i 3. ovoga članka postaju dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.

 (8) Pristup informaciji iz stavka 4. točke 1. ovoga članka može se ograničiti i nakon što je informacija dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, osim ako postoji prevladavaju javni interes za objavu informacije.«

Pravo na ponovnu uporabu informacija - članak 27. Zakona

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/1385/15)

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (.doc) 

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (.pdf)

 Ostali zakoni

 • Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, br. 17/19)
 • Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
 • Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 115/16106/18121/1932/2042/20)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 167/0379/0780/11141/13127/1462/1796/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10143/12152/1494/1629/17)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br. 61/1898/19)
 • Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 12/1882/94128/99110/0780/1378/1512/18118/18)

Propisi EU 

·        Povelja o temeljnim pravima Europske unije SL EU C202/389 

·     Direktiva (EU) 2019/1024 Europskog parlamenta i vijeća o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, SL EU L 172/56 

·     Direktiva o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, 26.10.2016, SL EU L 327/1 

·     Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 

·     Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01

      Interni akti i obrasci 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama