Financijski plan za 2020.g. sa projekcijama plana za 2021 i 2022.g.(objavljeno:23.12.2019)

Financijski plan za 2020.g. sa projekcijama plana za 2021 i 2022.g.-obrazloženje(objavljeno:23.12.2019)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.g.(objavljeno:14.07.2020)

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.g.(objavljeno:14.07.2020)

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.g.(objavljeno:14.07.2020)

I. Izmjena financijskog plana za 2020.g.(objavljeno 30.07.2020)

Obrazloženje I. izmjene financijskog plana za 2020.g.(objavljeno 30.07.2020)

II. Izmjena financijskog plana za 2020.g.(objavljeno 31.12.2020)

Obrazloženje II. izmjene financijskog plana za 2020.g.(objavljeno 31.12.2020)

Financijski plan za 2021.g. sa projekcijama plana za 2022 i 2023.g.(objavljeno 31.12.2020)

Financijski plan za 2021.g. sa projekcijama plana za 2022 i 2023.g.-obrazloženje(objavljeno 31.12.2020)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.g.(objavljeno 03.02.2021)

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01. - 31.12.2020.:Referentna stranica(objavljeno 03.02.2021)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.01. do 31.12.2020.g.(objavljeno 03.02.2021)

Bilješke uz financijske izvještaje 01.01. do 31.12.2020.(objavljeno 03.02.2021)